مقالات

 تنظیمات پیشفرض ایمیل در سی پنل

کاربران گرامی برای تنظیم ایمیل در خارج از  سی پنل تنظیمات زیر ضروری است: Username: اینجا ایمیل...