فضای حرفه ای کلود سی پنل ایران دیتاسنتر برج میلاد

سرورهای قدرتمند SSD RAID10 سی پنل ایران کلود در دیتاسنتر برج میلاد!
 • 200 مگابایت سی پنل ایران
  350000.00
  Semi-Annually
  650000.00
  Annually
  1100000.00
  Biennially
  • 200 مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 2 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 1 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 500مگابایت سی پنل ایران
  550000.00
  Semi-Annually
  1050000.00
  Annually
  1900000.00
  Biennially
  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 5 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 2 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 1گیگابایت سی پنل ایران
  1000000.00
  Semi-Annually
  1950000.00
  Annually
  • 1024مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 15 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 3 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 2گیگابایت سی پنل ایران
  1650000.00
  Semi-Annually
  3250000.00
  Annually
  • 2048مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 25 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 4 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 5گیگابایت سی پنل ایران
  1550000.00
  Quarterly
  3100000.00
  Semi-Annually
  6000000.00
  Annually
  • 5120مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 50 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 5 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 7 گیگابایت سی پنل ایران
  550000.00
  Monthly
  2100000.00
  Quarterly
  4200000.00
  Semi-Annually
  8400000.00
  Annually
  • 7168مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 50 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 5 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 10گیگابایت سی پنل ایران
  1000000.00
  Monthly
  2700000.00
  Quarterly
  5450000.00
  Semi-Annually
  10900000.00
  Annually
  • 10240مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 100 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 15گیگابایت سی پنل ایران
  1450000.00
  Monthly
  3850000.00
  Quarterly
  7300000.00
  Semi-Annually
  13900000.00
  Annually
  • 15360مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 100 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 12 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 20 گیگابایت سی پنل ایران
  1950000.00
  Monthly
  5000000.00
  Quarterly
  9100000.00
  Semi-Annually
  16900000.00
  Annually
  • 20480مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 150 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 15 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 30 گیگابایت سی پنل ایران
  2950000.00
  Monthly
  7550000.00
  Quarterly
  13000000.00
  Semi-Annually
  23400000.00
  Annually
  • 30720مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 150 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 20 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات